อัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน

ประเภทพื้นที่

อัตราค่าเช่าพื้นที่
(บาท/ตรม./เดือน)

อัตราค่าบริการ (บาท/ตรม./เดือน)

เช่าใช้ระหว่าง 08.00 - 17.00 น.

เช่าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

รวมค่ากระแสไฟฟ้า

ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า

รวมค่ากระแสไฟฟ้า

ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า

แบบโล่งขนาดไม่เกิน 1,000 ตรม.

250

250

150

500

300

แบบโล่งขนาด 1,000 - 2,000 ตรม.

250

250

150

480

280

แบบโล่งขนาดมากกว่า 2,000 ตรม.

250

250

150

470

270

แบบสำเร็จรูป

250

570

470

820

620

หมายเหตุ : อัตราค่าเช่าพื้นที่และอัตราค่าบริการแบบรวมค่ากระแสไฟฟ้าจะรวมค่าเครื่องปรับอากาศ ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าน้ำประปา  แต่หากเลือกเช่าแบบไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า  ผู้เช่าจะต้องติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าและจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าตามที่ใช้จริงตามอัตราที่กำหนด

อัตราค่าเช่าพื้นที่สวนหย่อมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ขนาดพื้นที่

จำนวนวันที่เช่า

อัตราค่าเช่า
(บาท)

 

 

1,080 ตรม.

วันแรก

20,000

วันต่อไป

15,000